Dimanikus idézet

„Ha valamit a jó Isten létre akar hozni, mindig megadja hozzá az eszközöket is.” - Boldog Gerhardinger Terézia anya

100 éve született Gyökössy Endre

100   ÉVE SZÜLETETT GYÖKÖSSY ENDRE

Dr. Gyökössy Endre (1913-1997) lelkész-pszichológus

Isten öreg bojtárja - így nevezte magát.

Nagyon sokan személyesen is ismerték, ma is nagyszámú olvasóközönsége van. Pasztorálpszichológiai munkássága nemcsak a református egyház számára volt meghatározó, könyvei és igehirdetései katolikus körökben is igen népszerűek.

Gyökössy Endre volt az első Magyarországon, aki a lélektan felismeréseit, a pszichoterápia módszereit lelkigondozói munkájában közvetlenül hasznosította. Ugyanakkor nagyon ügyelt arra is, hogy a lélektani módszerek tudatos alkalmazásával a lelkigondozás lényege ne sérüljön. Fontosnak tartotta, hogy Isten Igéjét olyan  közel  vigye az emberhez, hogy ez a „közelség” gyógyíthasson.

ÉLETE

Gyökössy Endre Budapest-Rákospalotán született 1913. február 17-én. Elemi iskoláit Újpesten végezte, majd ugyanott a Könyves Kálmán Gimnáziumba járt. Érettségi után Nagykőrösön tanítói oklevelet szerzett. A budapesti Református Teológia elvégzés után 1939-ben a Kálvin téri református templomban kezdte meg lelkészi szolgálatát.

Két doktorátust is szerzett; egy bölcsészetit és egy pszichopedagógiait. A baseli egyetemen egyházjogot és pasztorál-pszichológiát is tanult. Mivel mindig is azt volt a véleménye, hogy a lelkész ne csak prédikáljon, hanem lelkileg is közelítse meg az embert, ezért később a gyakorlati teológiakutató professzora is lett. 1941-ben házasodott meg Baselben. Házasságukból öt gyermekük született. Közülük kettő meghalt.

 Dr. Gyökössy Endre sohasem ragaszkodott titulusainak tiszteletben tartásához. Legjobban azt szerette, ha Bandi bácsinak szólítják.

Hihetetlen egyszerűséggel ír, még a legbonyolultabb teológiai kérdésekről is. Írói munkáságának, két fontos tulajdonságát emelhetnénk ki.

Először is, minden írása azt bizonyítja, hogy igenis lehet beszélni, írni a keresztény élet minden területéről, anélkül, hogy bármelyik felekezetet elmarasztalnánk.

Másodszor, Gyökössy Endre – Jézushoz hasonlóan – soha nem a bűnöst ostorozta, hanem éppen ellenkezőleg, az Istentől elrugaszkodott embert a jóra és igazra való sóvárgásában, gyöngeségében szólította meg.

 A rendszerváltás után egyszer felkérték, mondjon beszédet a Parlamentben. Ott talán azt várták tőle, hogy mézes-mázas szavakat fog használni. Ő viszont hű maradt önmagához, és ezt mondta: „Szenvedjétek el egymást szeretetben!  Igen, Tisztelt Képviselő Urak, ez még önökre is vonatkozik, hogy egymás másságát elszenvedjék. Mert ha ezt képesek megcsinálni, ha elfogadják a másikat, ha készek a párbeszédre, akkor abból a „másikból” talán valami hasznosat is meríthetnek, és beépíthetik a saját életükbe.”

Gyökössy Endrét is érte kritika. Szemére vetették, hogy túlságosan ökumenikus beállítottságú. Ő ezt a “vádat” örömmel elviselte. Soha nem titkolta, hogy baráti körének nagy része éppen a katolikus papság köréből került ki. 1980-ban „papíron” nyugalmazott lett, de mint ő maga is mondotta, nyugdíjas lelkész pedig nincsen. A lelkész vagy az élete végéig lelkész, vagy soha nem is volt az!

Dr. Gyökössy Endre. lelkész-pszichológus és professzor 1997. november 20-án költözött el az Örökkévalóságba. Utolsó földi útjára 1997. december 6-án kisérték.

  Hitvallását egyik írásában a Kol 3,13. alapján így foglalta össze:

„Szenvedjétek el egymást szeretetben”

 Ez az én alapigém.
Lényem és szolgálatom alapdallama ez az ige.
Tulajdonképpen ezt kellene ráírni a síromra, ha egyszer meghalok.
Mert a Szeretet és a Szenvedés ebben az igében összekerült.
Minél jobban szeretek valakit, annál jobban  megszenvedem
Nincs szeretet szenvedés nélkül, és csak az tud
igazán szenvedni, aki szeret.
Jézusról beszéljek? A keresztjéről?
Olyan nagyon szenvedett - mert olyan nagyon szeretett!
Életét adta érettünk a kereszten.
Maradjunk annál, hogy az Ő követője,
a Homo Christianus csak azt az életet követheti,
amelyet Gazdája bemutatott.

| Az Erdélyi Tündérkert Alapítvány és a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar közös honlapja | Lépjen kapcsolatba velünk |
| www.erdelyitunderkert.hu | www.marosszekikodalygyermekkar.hu | Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 20-26. |
| Postai címek: 545500 Szováta, Tavasz u. 91. Románia, 1092 Budapest, Knézich u. 5-7. | Telefon: +40 743 862 517, +36 30 689 01 67 |